Rajshahi-Chapai Anchalik (Regional) Baptist Church Sangha

Baptist Mission

Chinashow, Tanor

Rajshahi

Phone: 01727219859 (Pastoral Super)

 

 

ABCS Executive Member:

Bithika Baroi President
Shiroil Hasda Vice-President
Rev. Bimol Roy  Pastoral Super
Ahidoy Tudu Executive Member
Amin Kisku Executive Member
Daud Tudu Executive Member
Daud Murmu  Executive Member
Nitai Sarkar Executive Member
Matrin Mardi Executive Member
Shimul Soren Executive Member

All Conveners:

Youth Convener Mr. Paul Soren
Sunday School Convener Ms. Rosni Kisku
Women Convener Mrs. Promila Rani Das